ဆက်သွယ်ရန်

(က) စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၅၃)၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်း – ၀၆၇ ၄၃၁၃၁၆

(ခ)  မူဝါဒနှင့် ဥပဒေရေးရာဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၅၃)၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်း – ၀၆၇ ၄၃၁၃၂၅၊ ၀၆၇ ၄၃၁၃၁၈

(ဂ)  သယံဇာတထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရေးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၅၃)၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်း – ၀၆၇ ၄၃၁၃၄၇၊ ၀၆၇ ၄၃၁၃၄၈

Fax  ၀၆၇ ၄၃၁၃၂၂